Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng đã nghiên cứu công nghệ sản xuất túi mềm chứa nước với mong muốn chung tay cùng các địa phương trên cả nước giải quyết bài toán về dự trữ nước ngọt sinh hoạt và ổn định sản xuất nông nghiệp của người dân trong giai đoạn thiếu nước ở các vùng hạn, mặn.

SẢN PHẨM ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG. ĐƯỢC SẢN XUẤT THEO CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2014-2019 “KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG TÂY NAM BỘ”.

MÃ SỐ CHƯƠNG TRÌNH: KHCN-TNB/14-19/C41

img1